Regulamin korzystania z usługi AI-CryptoBot

Określenia

 1. AI-CryptoBot: Operator, NETICA Alina Wichrowska, ul. Jeziorna 101 77-400 Złotów.
 2. Serwis: portal internetowy AI-CryptoBot jest dostępny pod adresem https://ai-cryptobot.com.
 3. Użytkownik: pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca we własnym imieniu w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 4. Usługa: oferowana przez AI-CryptoBot umożliwia automatyczne tworzenie i realizowanie transakcji w serwisach bitbay.net za pomocą API dostarczanego przez w/w serwis. Transakcje wykonywane są w oparciu o wczesniejsze ustawienia skonfigurowane przez Użytkownika. AI-CryptoBot fizycznie nie kupuję i sprzedaje kryptowalut. AI-CryptoBot nie jest portfelem przechowującym kryptowaluty Użytkowników. AI-CryptoBot jest narzędziem do automatyzacji procesów u zew. podmiotów (bitbay.net). AI-CryptoBot służy również do gromadzenia danych pobranych z zew. serwisów w celu przedstawienia Użytkownikom przetworzonych danych do postaci wykresów oraz sformatowanego tekstu.
 5. Formularz Rejestracyjny: formularz znajdujący się w Serwisie, umożliwiający Użytkownikowi zarejestrowanie się w Serwisie.
 6. Formularz Zamówienia: formularz znajdujący się w Serwisie, umożliwiający Użytkownikowi złożenie Zamówienia w Serwisie.
 7. Konto Użytkownika: zbiór uprawnień i zasobów Serwisu przypisanych Użytkownikowi, posiadający unikalny Login i Hasło.
 8. Konsument: Użytkownik korzystający z Serwisu w sposób niezwiązany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Serwisu.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Składając zamówienie w Serwisie, Użytkownik zapewnia, że:
  a) posiada zdolność prawną do zawierania wiążących umów,
  b) ukończył 18 lat,
  c) jeżeli nie posiada 18 lat lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnej, posiada zgodę przedstawiciela ustawowego,
  d) zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
 4. Właściwe wyświetlanie stron Serwisu oraz bezproblemowe korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Właściciela możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system i oprogramowanie Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  a) połączenie z publiczną siecią Internet,
  b) zainstalowana przeglądarka internetowa, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową, z zainstalowanym i poprawnie działającym oprogramowaniem do zapisywania plików cookies
  c) aktywne konto poczty e-mail.
  d) aktualny nr telefonu podany w konfiguracji parametrów systemu oraz przy rejestracji użytkownika
 5. AI-CryptoBot w Serwisie wykorzystuje pliki typu cookies. Podczas odwiedzin Serwisu przez Użytkownika, system Serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania do systemu teleinformatycznego Serwisu prawdziwych danych dotyczących Użytkownika.
 6. Użytkownik w ramach korzystania z usługi AI-CryptoBot ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone dane.

Warunki zawierania umów sprzedaży

 1. Cena usługi uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. AI-CryptoBot zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi w każdym momencie.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży usługi należy wejść na stronę internetową Serwisu, dokonać wyboru okresu dostepu do usługi i złożyć, w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty i informacje
 4. Po złożeniu Zamówienia AI-CryptoBot potwierdza jego otrzymanie, przez przesłanie Użytkownikowi Potwierdzenia Zamówienia.
 5. Poprzez wysłanie Potwierdzenia Zamówienia AI-CryptoBot potwierdza otrzymanie zamówienia i przyjęcie go do realizacji.

Płatności

 1. Rozliczenia transakcji dokonanej e-przelewem będą przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.

Odpowiedzialność AI-CryptoBot

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z usługi AI-CryptoBot, jak i skutki nie przestrzegania przez Użytkownika wymogów technicznych, o których mowa w Regulaminie.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku skorzystania z usługi AI-CryptoBot przez osobę trzecią, jeśli w wyniku prawidłowej weryfikacji usługa AI-CryptoBot uzna osobę tą za Użytkownika.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści.
 4. Korzystanie z Konta odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika, a Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia przepisów obowiązującego prawa podczas korzystania z usługi AI-CryptoBot.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia płatności za abonament wynikające z działań osób trzecich.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Loginu i Hasła osobom trzecim.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe ograniczenie lub wyłącznie dostępu do usługi AI-CryptoBot, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż tego rodzaju okoliczności mogą okresowo wystąpić, pomimo należytego działania po stronie Operatoa.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialność za wynik transakcji (to jest za ich ekonomiczną opłacalność), dokonywanych faktycznie przez usługę AI-CryptoBot, na giełdach kryptowalut bitbay.net w szczególność Operatora nie obciąża okoliczność, w której skonfigurowana przez Użytkownika usługa AI-CryptoBot dokona transakcji nabycia danej waluty lub kryptowaluty, której to kurs następnie spadnie.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialność za nie prawidłowe działanie usługi AI-CryptoBot, w sytuacji błędów po stronie giełd krypotwalut bitbay.net.
 10. Całkowitą odpowiedzialność za sposób konfiguracji usługi AI-CryptoBot ponosi Użytkownik.
 11. Użytkownik oświadcza, iż znana mu jest zasada działania usługi AI-CryptoBot.

Gwarancja jakości

 1. Operator oświadcza, iż usługa AI-CryptoBot jest wytworzony wedle najlepszej wiedzy i z należytą starannością.
 2. Operator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starać w celu zapewnienia Użytkownikowi prawidłowego działania usługi AI-CryptoBot i jego dostępności przez 24h na dobę, niemniej nie daj gwarancji nieprzerwanego działania.

Wypowiedzenie umowy
Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z usługi AI-CryptoBot. Opłata za usługę pobierana jest za daną jednostkę czasu (1-3mc) z góry i po zakończeniu tego czasu w przypadku braku kolejnej płatności dostęp do usługi zostanie zablokowany a konto użytkownika skasowane po upływie 60 dni od ostatniego dnia trwania abonamentu. Jeżeli Użytkownik wyrazi chęć wcześniejszego usunięcia konta należy przesłać z adresu mailowego za pomocą którego nastąpiła rejestracja odpowiednią dyspozycję na adres hello@AI-CryptoBot.net. Konto zostanie usunięte do 3 dni po uprzedniej weryfikacji toższamości Użytkownika.

Reklamacje
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Operatora Użytkownik ma prawo złożyć reklamację. Reklamacja powinna być złożona drogą elektroniczną na adres: office@ai-cryptobot.com

Reklamacja powinna zawierać:

adres e-mail oraz numer telefonu umożliwiające kontakt oraz identyfikację Użytkownika
rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy
zarzuty ekranu Użytkownika
przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz dowody na ich poparcie
Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 3 dni od dnia pojawienia się problemu z w trakcie korzystania z usługi AI-CryptoBot. Operator udziela odpowiedzi na reklamację, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Reklamacja Użytkownika z tytułu przeprowadzenia płatności jest rozstrzygana za pośrednictwem serwisu Przelewy24 na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług płatniczych.

Kontakt

 1. Wszelką korespondencję do AI-CryptoBot należy kierować na adres office@ai-cryptobot.com.
 2. AI-CryptoBot może kontaktować się z Użytkownikiem na adres e-mail lub na adres pocztowy wskazany podczas składania zamówienia.

Ochrona danych

 1. W trakcie rejestracji na https://ai-cryptobot.com Użytkownicy zostaną poproszeni o podanie danych personalnych, które będą wykorzystywane przez https://ai-cryptobot.com do realizacji umów zawieranych za pośrednictwem strony https://ai-cryptobot.com.
 2. Wszystkie dane personalne są przez AI-CryptoBot traktowane poufnie i zgodnie z właściwymi ustawowymi regulacjami, w szczególności zawartymi w ustawie o ochronie danych osobowych.
 3. Dla zabezpieczenia tych danych w internetowym obrocie płatniczym AI-CryptoBot chroni je korzystając z najnowocześniejszych technik szyfrowania, jak np. SecureSocketLayer (SSL). SSL jest uznanym protokołem standardowym, który gwarantuje pewną wymianę danych. Wszystkie dane klientów wykorzystywane w zamówieniach są przekazywane do AI-CryptoBot w formie zaszyfrowanej.
 4. Oświadczenie AI-CryptoBot o ochronie danych można pobrać z Serwisu w sekcji Polityka Prywatności.
  Polityka Prywatności
  Mając na uwadze prywatność i bezpieczeństwo naszych Użytkowników, Platforma AI-CryptoBot, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, wprowadza Politykę Prywatności, która w szczegółowy sposób informuje Użytkowników Platformy, które dane osobowe są gromadzone podczas korzystania z Platformy i w jaki sposób następnie są przetwarzane. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi wspólnie z Regulaminem – w zakresie w jakim odnosi się on do prywatności Użytkowników – zespół zasad i reguł dotyczących ochrony Danych Osobowych Użytkowników obowiązujących w Platformie. Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych zapisów.
 5. Administratorem Danych Osobowych jest Operator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2001, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 6. Polityka Prywatności została przyjęta przez Operatora w trosce o bezpieczeństwo i zachowanie prywatności danych osobowych Użytkowników, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym.
 7. Operator zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej Polityce Prywatności zapewniają wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych w każdym czasie, prawo do ich poprawienia, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez Konto Użytkownika lub wysłanie wiadomości e-mail do Operatora ze stosownym żądaniem na adres office@ai-cryptobot.com
 8. W związku z korzystaniem z Platformy, Operator gromadzi następujące dane o Użytkownikach – Adres e-mail – który Użytkownik podaje dobrowolnie podczas rejestracji do Platformy. Podanie w późniejszym czasie pozostałych Danych Osobowych przez Użytkownika, np. imię, nazwisko, adres, telefon itp. jest w pełni dobrowolne oraz uzależnione od tego w jakim zakresie Użytkownik zamierza korzystać z Platformy. Podanie powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia pełnych usług w ramach Platformy. Operator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania i ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 9. Dane zbierane podczas świadczenia usługi, będą wykorzystane w celu realizacji Usługi, w tym przekazania i pobrania od Użytkowników pieniędzy za świadczoną usługę. Dane Użytkowników mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia ich karty kredytowej, karty debetowej lub innego środka płatniczego. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli Użytkownik chce dokonać zakupu.
 10. Ponadto gromadzone są również informacje o numerach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem https://ai-cryptobot.com. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania witryny Platformy. Dzięki nim budowane są np. statystyki odwiedzin pozwalające na rzetelne oszacowanie poziomu zainteresowania Platformą. Informacje o numerach IP wykorzystujemy również w celach technicznych i administracyjnych wyłącznie w ramach Platformy.
 11. Niektóre obszary Platformy mogą wykorzystywać pliki cookies – pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji Platformy. Powyższe dotyczy również Użytkowników niezarejestrowanych w Platformie. W żaden sposób nie przetwarzamy plików cookies.
 12. Wszystkie dane przetwarzane przez Operatora zabezpieczone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane Użytkowników nie są wykorzystywane przez Operatora w innym celu niż umożliwienie Użytkownikowi prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Platformę. Przetwarzanie Danych Osobowych w celach innych niż określone powyżej, np. w celach promocyjnych i marketingowych Operatora jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych. Ponadto w przypadku wyrażenia odrębnej zgody Użytkownik zgadza się również na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji Adres e-mail newsletter. Newsletter ma na celu stałe informowanie Użytkowników o nowościach pojawiających się w Platformie i dopasowywania jego zawartości do potrzeb Użytkowników.
 13. W ramach Platformy Dane Osobowe Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym (oraz później uaktualnione) nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników. Zebranych danych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez zgody Użytkowników. Jedyną sytuacją, w której możemy udostępnić zebrane informacje w sposób niezależny od nas, jest wyraźny nakaz wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Operator nie odpowiada za ewentualne udostępnienie Danych Osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku kiedy Użytkownik sam podał je do wiadomości innym Użytkownikom.
 14. Platforma zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez publikację jej nowej wersji. Zmiany w Polityce Prywatności zostaną uwidocznione w Platformie z conajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Powiadomienie nastąpi poprzez rozesłanie wiadomości do Użytkowników wewnątrz Platformy lub na Adres e-mail wraz z informacją kiedy zmiany wchodzą w życie.
 15. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatność, prosimy o kontakt na adres office@ai-cryptobot.com
pl_PLPolish